intro | prototype | histoire | manga | série | héros